Kunnskapens tre

Informasjon om søknaden

Det er nå mulig å mellomlagre søknaden under registrering dersom du skulle ha behov for det. Den påbegynte søknaden vil ligge lagret i systemet i inntil 5 dager fra siste registrering før den, inkludert eventuelt opplastede vedlegg, slettes. For nærmere fremgangsmåte se ytterligere informasjon i forbindelse med registreringen.

Vi ber om følgende informasjon i det web-baserte søknadsskjemaet:

1. Utdanning

Angi fagområde for utdanning: økonomi og administrasjon, teknologi, markedsføring, jus, og håndverk og utøvende kunst.

Innenfor de akademiske studieretninger støttes normalt ikke utdanninger lavere enn masternivå. Innenfor fagområdet jus ytes det kun støtte til utdanninger innen næringsrettet jus.

2. Søker

Personopplysninger: Personnummer, fornavn, mellomnavn, etternavn, fødested, nasjonalitet, stilling/arbeidsgiver, antall barn, sivil status

Kontaktinformasjon: Adresse, postnummer, poststed, e-post, telefon, kontonummer

3. Stipend og formål

Søknadsbeløp og formål: Søknadsbeløp, planlagt lengde på utenlandsoppholdet, planlagt oppholdssted, kort beskrivelse av hva du søker stipend til (maks. 400 tegn)

Utdannelse og arbeid: Tidligere utdannelse, nåværende arbeidsfelt, tidligere ansettelser og arbeidsfelt, andre interesser og arbeidsfelt, språkkunnskaper, tidligere studiereiser til utlandet, utvidet beskrivelse av formålet med stipendet (min. 400 tegn)

4. Annen støtte

Mottar eller har du mottatt annen støtte: Tidligere stipend fra Jansons legat, annen støtte det er søkt om, støtte fra Lånekassen (legg event. inn beløp det er søkt om), pensjon eller annen offentlig støtte, støtte fra arbeidsgiver

5. Budsjett

Budsjett/finansieringsplan må legges inn i budsjettmal eller lastes opp som eget vedlegg

6. Vedlegg

Følgende vedlegg må lastes opp elektronisk enten ved innsending av søknad eller senest 15 dager etter at søknad er levert

  • Budsjett/finansieringsplan
  • Skatteavregning for siste år, event. skattemelding
  • Vitnemål/karakterutskrift
  • Referanser og/eller anbefalinger
  • Dokumentasjon fra Lånekassen (her er det tilstrekkelig å laste opp utskrift av lånekalkulatoren - hvor det fremkommer hvor mye du kan regne med å motta i stipend)
  • Bekreftelse på opptak utdanning (unntatt fra fristen på 15 dager)

Du kan kun laste opp ett dokument under hvert vedlegg. Dersom du f.eks. har flere vitnemål, kan du lagre disse som ett dokument som du laster opp.

Søker kan i tillegg til ovennevnte laste opp annen relevant dokumentasjon etter at søknaden er sendt inn ved å logge på Min søknad

7. Send søknad

Søker må bekrefte at han/hun er innforstått med at signert søknadsbekreftelse må sendes inn for at søknaden skal bli behandlet, før man trykker på send.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no